Rudy DEBBAUT

ACCOUNTANCY & BELASTINGCONSULTANCY

Nieuws

 

Op dit blad worden - louter ter informatie - korte berichten opgenomen die zich situeren in de fiscale of aanverwante sfeer. Hoewel wordt geprobeerd om zoveel mogelijk definitief gekende informatie te vermelden, kan toch niet worden gewaarborgd dat zij geheel correct of volledig is.

Indien meer inlichtingen over de vermelde onderwerpen gewenst zijn, zal verdere navraag noodzakelijk zijn. Dit kan uiteraard door ons te contacteren via het blad "Uw vragen".Behandelde onderwerpen

2011

Betalingsachterstand bij handelstransacties – intrestvoet gelijk gebleven voor het eerste semester 2011! new

 

Vorige jaren

Aangifte personenbelasting inkomsten 2006 - termijn verstreken, nog mogelijk aangifte te doen!  

Aangifte personenbelasting inkomsten 2004 - termijn verstreken, nog mogelijk aangifte te doen!

Eenpersoonsvennootschappen - minder dan 5 voor 12!

Aangifte vennootschapsbelasting  boekjaar 2004 - verlenging termijn

Aangifte personenbelasting inkomsten 2004 - verlenging termijn

Aangifte personenbelasting inkomsten 2004

BTW en gemengd gebruik onroerend goed

Voorafbetalingen 2005 (aanslagjaar 2006)

Voorafbetalingen 2004 (aanslagjaar 2005)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

Betalingsachterstand bij handelstransacties intrestvoet gelijk gebleven voor het eerste semester 2011!

De wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties voorziet dat facturen die niet tijdig betaald worden van rechtswege en automatisch (dus zonder een ingebrekestelling) recht geven op een intrest die periodiek wordt vastgesteld. Voor het eerste semester van 2011 bedraagt deze intrestvoet 8 %.

 

Top

Aangifte personenbelasting inkomsten 2006 - termijn verstreken, nog mogelijk aangifte te doen!

4 juli 2007: de uiterste datum om de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2007 (inkomsten 2006) in te dienen. Voor de vergeetachtigen en de laatkomers, die hun aangifte nog niet zouden hebben ingediend, bestaat nog een mogelijkheid om geen boete wegens laattijdige aangifte (tot 1.250 EUR), noch een belastingverhoging (tot 200 %) of intresten te moeten betalen.

Tot 31 oktober 2007 kunnen zij hun aangifte nog tijdig laten indienen door een mandataris: een belastingconsulent, een accountant of een boekhouder(-fiscalist). Daartoe verlenen zij aan die mandataris volmacht om een elektronische aangifte te doen.

Alle door mandatarissen elektronisch ingediende aangiften tot 31 oktober 2007 zijn immers nog tijdig.


Top

Aangifte personenbelasting inkomsten 2004 - termijn verstreken, nog mogelijk aangifte te doen!

31 augustus 2005: de uiterste datum om de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2005 (inkomsten 2004) in te dienen. Voor de vergeetachtigen en de laatkomers onder ons, die hun aangifte nog niet zouden hebben ingediend, bestaat nog een mogelijkheid om geen boete wegens laattijdige aangifte, noch een belastingverhoging of intresten te moeten betalen.

Tot 31 oktober 2005 kunnen zij hun aangifte nog tijdig laten indienen door een mandataris: een belastingconsulent, een accountant of een boekhouder(-fiscalist). Daartoe verlenen zij aan die mandataris volmacht om een elektronische aangifte te doen.

Alle door mandatarissen elektronisch ingediende aangiften tot 31 oktober 2005 zijn immers nog tijdig.


Top

Eenpersoonsvennootschappen - minder dan 5 voor 12!

De wet van 14 juni 2004 tot wijziging van artikelen 213 en 223 van het Wetboek van vennootschappen heeft het minimum gestort kapitaal voor de eenhoofdige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (EBVBA) verhoogd van 6.200 euro tot 12.400 euro.

Het gevolg van die wet is dat de EBVBA die is opgericht vanaf 2 augustus 2004 onmiddellijk aan die voorwaarde moet voldoen. Voor bestaande vennootschappen is een overgangsperiode voorzien van één jaar vanaf de datum van publicatie van de wet: 2 augustus 2004. De overgangsperiode verstrijkt op 2 augustus 2005.

Alle eenpersoonsvennootschappen die op 2 augustus 2005 niet voldoen aan de voorschriften inzake minimum gestort kapitaal worden gesanctioneerd.

De sanctie bestaat erin dat de enige vennoot geacht wordt borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap die ontstaan zijn sinds de eenhoofdigheid tot op het ogenblik dat het gestort kapitaal 12.400 euro bedraagt, tot de ontbinding van de vennootschap of tot een tweede vennoot in de vennootschap wordt opgenomen. Meteen is feitelijk de beperkte aansprakelijkheid niet meer van toepassing.

Voor diegenen die nog niet aan de voorschriften hebben voldaan: onmiddellijk het kapitaal volstorten of een tweede vennoot opnemen! Het is immers minder dan 5 voor twaalf.

Ter herinnering: het minimumkapitaal voor een (E)BVBA bedraagt 18.550 euro.


Top

Aangifte vennootschapsbelasting boekjaar 2004 - verlenging termijn

De aangifte in de vennootschapsbelasting moet uiterlijk op 30 september 2005 worden ingediend.

Het uitstel wordt verleend wegens het laattijdig versturen van de aangiften en wegens de vakantieperiode.


Top

Aangifte personenbelasting inkomsten 2004 - verlenging termijn

Op 14 juni - twee weken voor de uiterste indieningsdatum - heeft Minister Reynders beslist dat de aangifte in de personenbelasting mag worden ingediend tot uiterlijk 31 augustus 2005.

Dit uitstel komt er op vraag van zowel de fiscale beroepen, als van de consumentenverenigingen, de vakorganisaties en sommige politieke partijen.

Het blijkt dat een groot aantal belastingplichtigen nog steeds hun fiscale fiche niet ontvangen hebben. Bovendien werden de aangiften eerder laat verstuurd. Deze vaststellingen, samen met de complexiteit van het nieuwe aangifteformulier (niet alleen de lay out maar ook de aangifteregels zijn sterk gewijzigd) en de gebrekkige start van Tax-on-web maakten het bijna onmogelijk om de oorspronkelijke aangiftedatum van 30 juni aan te houden.

Ter herinnering:

De mogelijkheden om de aangifte te doen zijn als volgt:

o    op papier: het "lottoformulier" moet dan worden teruggestuurd naar de taxatiedienst

o    via Tax-on-web: de aangifte dient dan elektronisch te worden ingevuld op de web site van de Federale Overheidsdienst Financiën. Vanaf de aangifte in 2005 zal dit ook mogelijk zijn voor forfaitair belaste handelaars

De uiterste datum waarop de aangifte moet zijn ingediend is:

o    31.08.2005: voor de papieren aangiften en voor de aangiften via Tax-on-web ingediend door de belastingplichtige zelf

o    31.10.2005: voor de aangiften via Tax-on-web ingediend door een mandataris (een belastingconsulent, een accountant, een boekhouder of een boekhouder-fiscalist)

Door de grotere complexiteit en de vele optimalisatiemogelijkheden is het niet meer vanzelfsprekend om een correcte en optimale aangifte in te dienen. Nadere informatie, bijstand en advies over het correct invullen van de aangifte en over de optimalisatiemogelijkheden kan worden verkregen door ons te contacteren op één van de wijzen vermeld op het blad "Uw vragen"

Uiteraard kunnen wij ook instaan voor het doen van uw aangifte, na het uitvoeren van de nodige optimalisaties en van een belastingberekening.

 


Top

Aangifte personenbelasting inkomsten 2004

Binnenkort valt opnieuw de aangifte in de personenbelasting in de bus: die in verband met de inkomsten van het jaar 2004.

Ten opzichte van de vorige jaren zijn er een aantal belangrijke wijzigingen te melden, onder meer:

 • de hervorming van de personenbelasting, zoals beslist in 2001, krijgt haar volledige uitwerking, onder meer de
  - gelijkschakeling van wettelijk samenwonenden met gehuwden
  - gelijkschakeling van de belastingvrije sommen tussen gehuwden en
    alleenstaanden
  - volledig gedecumuleerde berekening van de belasting voor gehuwden en
    daarmee gelijkgestelden
  - toepassing van het (huwelijks)vermogensrecht bij de belastingberekening: het al
    dan niet hebben van een huwelijkscontract is van belang, evenals de inhoud
   
  ervan
 • de individualisering van een aantal belastingverminderingen en -aftrekken
 • de grotere mogelijkheden tot optimalisering via het vooraf maken van keuzes
 • de scanning van de belastingaangiften
  - de te versturen aangifte verschilt van het document "Voorbereiding van de
    aangifte"
  - de te versturen aangifte is een rooster type lottoformulier waarbij er per in te
    vullen gegeven een code is terug te vinden met daarnaast een aantal vakjes
   
  waarin cijfers moeten worden ingevuld
   

De mogelijkheden om de aangifte te doen zijn als volgt:

o    op papier: het "lottoformulier" moet dan worden teruggestuurd naar de taxatiedienst

o    via Tax-on-web: de aangifte dient dan elektronisch te worden ingevuld op de web site van de Federale Overheidsdienst Financiën. Vanaf de aangifte in 2005 zal dit ook mogelijk zijn voor forfaitair belaste handelaars

De uiterste datum waarop de aangifte moet zijn ingediend is:

o    30.06.2005: voor de papieren aangiften en voor de aangiften via Tax-on-web ingediend door de belastingplichtige zelf

o    31.10.2005: voor de aangiften via Tax-on-web ingediend door een mandataris (een belastingconsulent, een accountant, een boekhouder of een boekhouder-fiscalist)

Nadere informatie, bijstand en advies over het correct invullen van de aangifte en over de optimalisatiemogelijkheden kan worden verkregen door ons te contacteren op één van de wijzen vermeld op het blad "Uw vragen"

Uiteraard kunnen wij ook instaan voor het doen van uw aangifte, na het uitvoeren van de nodige optimalisaties.

 


Top

BTW en gemengd gebruik onroerend goed

Als gevolg van een arrest van het Europees Hof van Justitie heeft België de regels inzake de toepassing van de BTW in verband met gemengd gebruikte onroerende goederen moeten aanpassen.

Een gemengd gebruikt onroerend goed is bvb. een gebouw dat zowel voor de beroepsactiviteit als voor bvb. privé-bewoning van de ondernemer wordt gebruikt.

Vaak moet bij de verwerving van een onroerend goed (bvb. een nieuw gebouw) BTW worden betaald. Tot vorig jaar kon de BTW die betrekking had op een gemengd gebruikt onroerend goed slechts onmiddellijk worden afgetrokken voor zover hij betrekking had op het beroepsgedeelte. De BTW in verband met het privé-gedeelte kon niet in mindering worden gebracht. De Belgische wet beschouwde dit privé-gebruik als een (fictieve) verhuur, die niet aan BTW was onderworpen.

Voortaan mag ook die BTW op het privé-gedeelte onmiddellijk worden afgetrokken in de BTW-aangifte in verband met de periode van de aanschaffing van dat gemengd gebruikt onroerend goed.

Nadien moet de BTW in verband met het privé-gebruik gedurende een periode van 15 jaar aan de fiscus worden betaald naar rato van 1/15 van de verschuldigde BTW die betrekking heeft op het privé-gebruik. Op die wijze wordt die verschuldigde BTW gespreid over die periode van 15 jaar, in plaats van een financiering ineens op het ogenblik van de verwerving van het goed.

Indien u meer informatie wenst kan u ons contacteren via het blad "Uw vragen".

 

Top

Voorafbetalingen 2005 (aanslagjaar 2006)

Het tijdstip is aangebroken om de eerste voorafbetaling te doen als men als zelfstandig ondernemer of als vennootschap een belastingvermeerdering wil vermijden in verband met de inkomsten van 2005. Indien men als particulier voorafbetaalt kan men een belastingbesparing (ook genoemd belastingbonificatie) doen.

Let wel op: omwille van de gewijzigde regels in verband met de voorafbetalingen voor gehuwden en wettelijk samenwonenden, moet elke echtgenoot of wettelijk samenwonende partner voorafbetalen op zijn eigen inkomsten. Indien slechts één van de echtgenoten of wettelijk samenwonenden de voorafbetalingen doet voor rekening van beide partners, zullen de betalingen alleen op zijn eigen inkomsten worden aangerekend..

Ter informatie zijn hierna de uiterste betalingsdatums en de percentages van toepassing in 2005 opgenomen:

Omschrijving 

Vermeerdering 

Bonificatie 

Gemiddeld tarief 

6,75 % 

3,375 % 

Voorafbetaling 11-04-2005

9 % 

4,5 % 

Voorafbetaling 12-07-2005 

7,5 % 

3,75 % 

Voorafbetaling 10-10-2005

6 % 

3 % 

Voorafbetaling 20-12-2005 

4,5 % 

2,25 % 

De rekeningnummers waarop kan worden voorafbetaald, zijn:

 • 679-2002330-56 (Dienst Voorafbetalingen - Vennootschappen): voor de vennootschappen en de intercommunales
 • 679-2002340-66 (Dienst Voorafbetalingen - Natuurlijke personen): voor de natuurlijke personenTop

Voorafbetalingen 2004 (aanslagjaar 2005)

Het tijdstip is opnieuw aangebroken om de laatste voorafbetaling te doen als men als zelfstandig ondernemer of als vennootschap een belastingvermeerdering wil vermijden. Indien men als particulier voorafbetaalt kan men een belastingbesparing doen. Die voorafbetaling moet dan normaal wel zijn gebeurd vóór 20 december 2004.

Omwille van de gewijzigde regels in verband met de voorafbetalingen voor gehuwden en wettelijk samenwonenden  (elke echtgenoot gaat nu best na of hij in eigen naam moet voorafbetalen op zijn eigen inkomsten in plaats van het doen van één gezamenlijke voorafbetaling voor het gezin) is er zopas tijd gegeven tot 27 december 2004 om de laatste voorafbetaling van het jaar  te doen. Dit uitstel is van toepassing zowel voor natuurlijke personen als voor vennootschappen.

Ter herinnering zijn hierna de percentages van toepassing in 2004 opgenomen:

Omschrijving 

Vermeerdering 

Bonificatie 

Gemiddeld tarief 

6,75 % 

3,375 % 

Voorafbetaling 13-04 

9 % 

4,5 % 

Voorafbetaling 12-07 

7,5 % 

3,75 % 

Voorafbetaling 11-10 

6 % 

3 % 

Voorafbetaling 20-12 

4,5 % 

2,25 % TopHome

 

 

© 2011 Rudy DEBBAUT - ACCOUNTANCY & BELASTINGCONSULTANCY ● accountancy en belastingadvies met kwaliteit